A is for App

(A… jako Aplikace)

Aplikace pro podporu rozvoje
plynulého čtení žáků základních škol

A is for App je projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu Erasmus +. Jeho hlavní náplní je podpora pedagogů při výběru a používání aplikací pro rozvoj plynulého čtení.

 

Východiska projektu:

V zahraničí existuje mnoho aplikací pro podporu čtení, učitelé je však ve výuce využívají jen zřídka. Díky současné dostupnosti tabletů a chytrých telefonů mohou být takové aplikace výrazným přínosem výukového a intervenčního procesu. Jejich předností lze využívat při práci ve škole i v domácím prostředí.

 

Náplň projektu:

(1) pilotní testování aktuálně užívaných  aplikací pro rozvoj plynulého čtení ve školách v Belgii, Nizozemsku a Velké Británii

(2) výběr vhodné aplikace pro Českou republiku a její evaluace v prostředí školského poradenského zařízení  základní školy a  neziskové organizace pro podporu dětí s výukovými obtížemi

(3) definování vlastností, které by měla splňovat vhodná aplikace pro rozvoj plynulého čtení; vytvoření metodických materiálů pro užívání aplikací ve školních třídách, především při práci se žáky s obtížemi ve čtení

(4) vytvoření souboru praktických námětů, které umožní využívat v projektu získané poznatky v každodenní inkluzivní pedagogické praxi a ze kterých bude možné čerpat při tvorbě učebních plánů

(5) budování mezinárodního společenství zaměřeného na další možnosti využití výukových a herně laděných aplikací podporujících čtenářskou gramotnost; zvyšování všeobecné informovanosti v této oblasti

 

Cílové skupiny projektu:

učitelé základních škol, žáci a jejich rodiče; tvůrci aplikací; odborníci na čtenářskou gramotnost, tvůrci vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni; vysoké školy vzdělávající učitele a organizace zaměřené na vzdělávání a gramotnost 

 

Důvody vzniku projektu:

(1) základní školy a jejich učitelé potřebují podporu při výběru a užívání aplikací pro rozvoj plynulého čtení

(2) žáci a jejich rodiče potřebují informace o možnostech využití aplikací ve škole i v domácím prostředí

(3) tvůrci vzdělávací politiky potřebují podklady k začlenění informačních technologií do rozvoje čtenářské gramotnosti

(4) vysoké školy a další organizace zaměřené na vzdělávání učitelů potřebují aktuální informace o  možnostech využití informačních technologií ve výuce čtení, aby je mohli začlenit do přípravy budoucích učitelů

(5) organizace zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti potřebují tyto znalosti pro efektivní práci se svými klienty

(6) tvůrci aplikací potřebují podklady k vývoji účinných nástrojů pro podporu čtenářských dovedností

(7) odborníci na čtenářskou gramotnost potřebují lepší vhled do aktuálního vývoje v oblasti rozvoje plynulého čtení a kvalitní síť rodičů, žáků a učitelů ochotných k výzkumu v této oblasti přispívat

Kontaktujte nás

Děkuju